نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر280

خبر280


معافیت جریمه عدم پرداخت بدهی دانش آموختگان قبل از سال 79

94/05/03

با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص معافیت جریمه دیرکرد دانش آموختگان سالهای قبل از 1379، به استحضار می رساند این دسته از دانش آموختگان فقط تا پایان شهریور 1394، فرصت دارند از معافیت مذکور بهره مند شوند. بر این اساس کلیه بدهکاران موظف هستند جهت مفاصا حساب با صندوق رفاه دانشجویان به امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل و یا امور دانشجویی محل خدمت مراجعه و تسویه حساب نمایند.  

اطلاعیه پیوست