نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر266

خبر266


تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 95-1394

94/03/12

 به پیوست تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 95-1394 مصوب جلسات  مورخ 15/2/1394 و مورخ 29/2/1394 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد. در ضمن تاکید می نماید؛ "دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد رسمی و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند.

مزید استحضار موارد ذیل برای اجرای صحیح تاکید می گردد :  

1- دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد رسمی در موعد مقرر ، منصرف از تحصیل محسوب می گردد. اداره آموزش موظف است با فرمت های تعیین شده حکم لازم را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی مربوط در اسرع وقت(تا 10روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر وارسال نماید .

2-  اعلام به موقع نمرات پس از پایان مهلت ذکر شده در تقویم پیگیری گردد .

3-کلیه مفاد تقویم مذکور به موقع " اجرا گردد.

 

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 95-1394