نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر253

خبر253


سهمیه کارآموزی تابستان1394

94/02/22

سهمیه کارآموزی دانشجویان در تابستان 1394 در دو بخش به شرح زیر به استحضار می رسد:

1- سهمیه کارآموزی که به صورت مستقیم از طرف واحدهای صنعتی به این پردیس اعلام شده است مطابق پیوست 1 ارسال می شود. مسئولین محترم کارآموزی تا تاریخ 31/3/94 فرصت دارند دانشجویان واجد شرایط را بر اساس فرم درخواست کارآموزی (پیوست2) به این معاونت معرفی نمایند.

2- اضافه بر سهمیه های فوق، سهمیه کارآموزی برخی از واحدهای صنعتی با هماهنگی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برای دانشگاه های مختلف در نظر گرفته شده که با توجه به تقاضای دانشجویان هر دانشگاه،تقسیم می گردد. لذا به منظور بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای موجود واحد های صنعتی، دانشجویان می توانند از طریق سامانه پذیرش و جایابی کارآموز به آدرس http://karamouzi.irost.org مراجعه و ثبت نام نمایند. خواهشمند است دستور و تاکید فرمایند مراتب به نحو مقتضی بر اساس اطلاعیه کارآموزی (پیوست 3) به اطلاع دانشجویان رسانده شودتا اقدام به موقع از سوی دانشجویان متقاضی انجام گیرد.

 

سهمیه کارآموزی شرکتها

برگه درخواست درس کار آموزی

اطلاعیه کار آموزی