نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر249

خبر249


فرم جدید پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد

94/02/19

بدینوسیله خواهشمند است از این پس با مراجعه به وبگاه معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی به آدرس: http://eng.ut.ac.ir/web/research/74 نسبت به اخذ فرم جدید پیشنهاد پایان نامه، اقدام فرمایید. کلیه قسمت های های لایت شده و قابل ویرایش، می بایست به صورت تایپ شده توسط دانشجو/دانشکده/گروه تکمیل گردد. درج عنوان برنامه جامع تحقیقات استاد راهنمای اول و تایید هم راستایی یا عدم هم راستایی پروپوزال با برنامه جامع تحقیقات استاد راهنمای اول الزامی می باشد.

 

کلیه دانشجویان موظف اند فایل الکترونیک پروپوزال را با نام شماره دانشجویی به دانشکده و گروه خود تحویل دهند و دانشکده و گروه نیز ملزم به تهیه ی کتابخانه الکترونیک از پروپوزال ها بر مبنای سال تصویب پروپوزال و رشته و گرایش دانشجویان می باشند.

 

متذکر می گردد: پروپوزال هایی که از تاریخ 25/02/94 به بعد تصویب می شوند، حتماً باید در قالب فرم های جدید تکمیل و ارسال گردند. بدیهی است از تاریخ مذکور به بعد، فرم قدیمی فاقد اعتبار بوده و پروپوازال هایی که در قالب فرم قدیمی تکمیل شده باشند یا اطلاعات درخواستی بصورت ناقص و تایپ نشده تکمیل شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و بدون هیچ اقدامی عودت داده خواهد شد. با تشکر