نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر279

خبر279


برنامه نیمسال اول 95-94 دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد

94/06/25

برنامه هفتگی دروس گروه مهندسی شیمی کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94،دانشکده فنی کاسپین 

مهندسی پلیمر (ورودی 94)

مهندسی شیمی (ورودی 94)

مهندسی مکانیک(ورودی 94)

مهندسی شیمی (ورودی 93)

برنامه نیمسال اول 95-94 کارشناسی ارشد دانشکده فنی کاسپین 

مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین