حذف دروس مردودی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی

حذف دروس مردودی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی


 

حذف دروس مردودی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی

ه استحضار می‌رساند با توجه به اینکه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ورودی ۹۳ به بعد طبق آئین نامه‌های آموزشی مجاز به حذف ۵ نمره مردودی در طول تحصیل و بی اثر شدن در میانگین کل ۳ نمره مردودی در زمان دانش آموختگی می‌باشند، خواهشنمد است دانشجویان مذکور ابتدا حذف ۵ نمره مردودی شاهد و ایثارگر را اقدام سپس درخواست بی اثر شدن در میانگین ۳ نمره مردودی بعدی را نمایند.