حذف بدون احتساب در سنوات 1-99

حذف بدون احتساب در سنوات 1-99


به استحضار می‌رساند مقرر گردید تقاضای حذف بدون احتساب در سنوات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص آموزشی آن پردیس / دانشکده با ارائه مدارک مثبته توسط دانشجو مطرح و طبق نظر کمیسیون مذکور اقدام گردد. در ضمن فهرست اسامی به همراه شماره دانشجویی و رأی مربوط، صرفاً" جهت اطلاع به این اداره کل ارسال گردد.