جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان- آخرین فرصت ارسال آثار تا 31 شهریور ماه- غیر قابل تمدید(6 شهریور)

جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان- آخرین فرصت ارسال آثار تا 31 شهریور ماه- غیر قابل تمدید(6 شهریور)