جذب دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه صنعتی شیراز

جذب دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه صنعتی شیراز


 

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۳۰/۳۰۰/ ص مورخ ۹۵/۱۲/۳ دانشگاه صنعتی شیراز جهت اطلاع به دانشجویان ذینفع ارسال می‌گردد.

 

پیوست