تمدید مهلت ارسال جوایز بنیاد ملی نخبگان

تمدید مهلت ارسال جوایز بنیاد ملی نخبگان


به پیوست تصویر نامه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر تمدید مهلت ارسال جوایز تا پایان اردیبهشت که از طریق ایمیل دفتر اطلاع رسانی شده است جهت استحضار به اطلاع دانشجویان ذینفع رسانده می شود.

پیوست