تفاهم نامه با مدیریت اکتشاف نفت شرکت ملی نفت ایران

تفاهم نامه با مدیریت اکتشاف نفت شرکت ملی نفت ایران


 

به پیوست تصویر نامه شماره 27517/140 مورخ 9/2/96 قائم مقام معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه وضمائم  (تفاهم نامه همکاری در زمینه امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی شرکت ملی نفت ایران )  ،  در خصوص مشارکت و همکاری در زمینه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی جهت اطلاع و ارسال می گردد .

تفاهم نامه با مدیریت اکتشاف نفت شرکت ملی نفت ایران

فایل پیوست