تغییر تاریخ دانش آموختگی دانشجویان نیمسال2-98 به 1399/7/30

تغییر تاریخ دانش آموختگی دانشجویان نیمسال2-98 به 1399/7/30


( آنـی - مهـم )

 

          به پیوست نامه شماره 2/114736 مورخ 1399/06/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد تغییر تاریخ دانش آموختگی دانشجویان به دلیل شرایط ویژه استثنائا" در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 از 1399/6/31 به 1399/7/30 ، ارسال می گردد. به استحضار می رساند با توجه به موافقت معاون محترم آموزشی دانشگاه  مقرر گردیده است:

-تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1389 آخرین نیمسال تحصیلی آنان می باشد،استثنائا"فقط در همین نیمسال از 1399/6/31 به 1399/7/30تغییر می یابد. 

- دانش آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی و  کارشناسی ارشد (شیوه آموزشی) در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 تا تاریخ 1399/7/30 بلامانع است.

- کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می توانند تا تاریخ 1399/7/30 دفاع نمایند لیکن تعهدات خارج از دانشگاه دانشجویان (اعم از نظام وظیفه و...) برعهده شخص دانشجو می باشد و از این بابت  مسئولیتی به عهده دانشگاه نمی باشد. علی ایحال جهت مساعدت به این قبیل دانشجویان،مراتب جهت اخذ معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا به این اداره کل ارسال گردد.

پیوست