تعیین وضعیت بدهی دانشجویان استفاده کننده از فرصت مطالعاتی و متقاضی ریز نمرات(11 اردیبهشت)

تعیین وضعیت بدهی دانشجویان استفاده کننده از فرصت مطالعاتی و متقاضی ریز نمرات(11 اردیبهشت)


عطف به نامه شماره 41626-پ-122 مورخ 1401/2/24 آن اداره کل در خصوص تسویه حساب دانشجویان استفاده کننده از فرصت مطالعاتی، به استحضار می رساند براساس آیین نامه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آن دسته از دانشجویانی که با استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت قصد ادامه تحصیل و اعزام به خارج از کشور را دارند، قبل از اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذی صلاح ملزم به تعیین وضعیت بدهی خود با صندوق رفاه دانشجویان می باشند. 

 ضمناً در آیین نامه مذکور، تسلیم ریز نمرات استفاده کنندگان از وام صندوق را منوط به پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر نموده است. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید کلیه متقاضیان فرصت مطالعاتی (اعم از روزانه و شهریه پرداز) و کلیه دانشجویان (روزانه و شهریه پرداز) متقاضی ریز نمرات جهت تعیین وضعیت بدهی خود براساس آیین نامه، به امور دانشجویی پردیس/ دانشکدگان/ دانشکده/ مرکز محل تحصیل خود ارجاع داده شوند.