تصویری از جهان در سال 2030 و استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها و کشور

تصویری از جهان در سال 2030 و استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها و کشور


به پیوست گزارش"تصویری از جهان در سال ۲۰۳۰ و استراتژی سرمایه گذاری در سطح کسب و کارها و کشور" که توسط جناب آقای دکتر مجتبی لشکری بلوکی، مدیر سرمایه دایموند تهیه شده است، جهت استحضار تقدیم می‌گردد.