تسویه دانشجویان اعزامی به فرصت مطالعاتی قبل از دفاع(11 بهمن)

تسویه دانشجویان اعزامی به فرصت مطالعاتی قبل از دفاع(11 بهمن)


به استحضار می‌رساند اخیراً موارد متعددی مشاهده گردیده شده است که دانشجویان اعزامی به فرصت‌های مطالعاتی قبل از تسویه‌های لازم، دفاع از پایان نامه را با موافقت‌های مربوطه انجام می‌دهند. شایان ذکر است برای چندمین بار یادآوری می‌گردد خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند دانشجویان اعزامی به فرصت‌های فوق و یا بورس‌هایی از قبیل اراسموس، کوتوتل ، DAAD ,… دفاع آنان به صورت حضوری برگزار گردد ثانیاً قبل از دفاع تسویه‌های مربوطه را انجام داده باشند تا بعد از برگشت دچار پرداخت خسارت ۱۰ برابری طبق تعهد جدید مصوب شده نگردند.