تسهیلات نیمسال 1-99

تسهیلات نیمسال 1-99


 با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای مساعدت به دانشجویان شاغل به تحصیل  پیرو بند 8 مصوبات جلسه  مورخ 1399/8/6 شورای آموزشی دانشگاه ، موارد ذیل را در خصوص  ارائه تسهیلات ذیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  را به استحضار می رساند:

۱- اخذ سه درس (تا سقف حداکثر ۹ واحد) به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۲ - حذف اضطراری سه درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی

۳- حذف اضطراری یک درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی

۴ - حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات با ارائه مدارک و تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

۵ - برگزاری دروس عملی  حتی المقدور به صورت الکترونیکی

۶- برگزاری امتحانات طول نیمسال و  پایان نیمسال تحصیلی به صورت الکترونیکی

۷ - برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه / رساله به صورت الکترونیکی

8- برگزاری امتحان جامع به صورت الکترونیکی  در صورت موافقت گروه های آموزشی پردیس/ دانشکده