تاریخ دفاع نمیسال اول1-99 دانشجویان مشمول نظام وظیفه

تاریخ دفاع نمیسال اول1-99 دانشجویان مشمول نظام وظیفه


پیرو بند یک مصوبات شورای آموزشی دانشگاه به شماره 254959/پ/122 مورخ 1399/11/13 در خصوص تمدید زمان برگزاری دفاع از رساله /پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون ایجاد نیمسال و اخذ شهریه  تا تاریخ 1399/12/25 به استحضار می رساند: دانشجویان ذکور مشمول خدمت وظیفه عمومی که در سنوات ارفاقی می باشند ومدت معافیت تحصیلی ایشان به پایان رسیده است ،موظف هستند تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1399/11/30 از رساله / پایان نامه دفاع نمایند ،در صورت دفاع پس از این تاریخ( تا تاریخ 1399/12/25) ،عواقب ناشی از عدم تایید سازمان وظیفه عمومی ناجا به عهده ایشان بوده و قصوری متوجه این دانشگاه نمی باشد. مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان اعلام گردد.