بهره برداری از آخرین برنامه های درسی مصوب واحدها

بهره برداری از آخرین برنامه های درسی مصوب واحدها


 

بهره برداری از آخرین برنامه های درسی مصوب واحدها

به استحضار می رساند آخرین برنامه‌های درسی مصوب (مصوب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه و یا مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای رشته های دایر در دانشگاه به تفکیک واحدها و مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در قسمت برنامه های درسی سایت این مدیریت به آدرس ذیل بارگذاری گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی جهت بهره برداری اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان اطلاع رسانی گردد.

http://academics.ut.ac.ir/fa/page/1244/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C