بنیاد نخبگان استان تهران برای اجرای بند ۱۱ مصداق‌های فعالیت دستیاری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بنیاد نخبگان استان تهران برای اجرای بند ۱۱ مصداق‌های فعالیت دستیاری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی


با توجه به آنکه بنیاد نخبگان استان تهران برای اجرای بند ۱۱ مصداق‌های فعالیت دستیاری، با عنوان «همکاری با بنیادهای نخبگان استانی در اجرای برنامه‌های توانمندسازی / مشارکت در کارگروه‌های تخصصی بنیادهای استانی»، در نظر دارد از همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشمول تسهیلات دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ استفاده کند؛ اطلاعیه پیوست تهیه شده‌است. از این‌رو خواهشمند است اطلاعیه مذکور به نحو مقتضی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشمول تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اطلاع‌رسانی گردد.