برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی

برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی


    به پیوست تصویر نامه شماره 210/6066/ص99/مورخ 99/11/15 دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی در تاریخ 1399/12/08  جهت اطلاع رسانی به دانشجویان علاقمند  ارسال می گردد.