برگزاری وبینار راهبردهای ماندگاری کسب و کارها در چالش امروز و بحران پسا شیوع بیماری

برگزاری وبینار راهبردهای ماندگاری کسب و کارها در چالش امروز و بحران پسا شیوع بیماری