برگزاری نیمسال تابستان در سال 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزاری نیمسال تابستان در سال 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


به پیوست نامه شماره ۹۹/30/2847 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/25 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  در خصوص برگزاری کلاس های برخی دروس عمومی و پایه  به صورت الکترونیکی (مجازی) در تابستان 1399، جهت استحضار ارسال می گردد.

پیوست1

پیوست2