برگزاری غیرحضوری ترم تابستان 1400 دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزاری غیرحضوری ترم تابستان 1400 دانشگاه علم و فناوری مازندران


به پیوست نامه شماره 1400/1066  مورخ ۱۴۰۰/۰۳/04 دانشگاه علم و فناوری مازندران در خصوص برگزاری غیرحضوری (مجازی) نیمسال تابستان سال ۱۴۰۰، جهت اطلاع رسانی ارسال می گردد.