برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز-ینیاد علم و فناوری

برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز-ینیاد علم و فناوری


 

برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز- بنیاد علم و فناوری مصطفی

 

به پیوست پوسترونامه شماره ۰۱/‏ ب ۰۲ / ‏۲۷۰‬ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۷‬ بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) ،در خصوص برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز ارسال می‌گردد.

پوسترونامه رقابت علمی کنز