برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های صنعتی قم و مازندران

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های صنعتی قم و مازندران


برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های صنعتی قم و مازندران

 به پیوست نامه های شماره 1003/106281مورخ 1398/3/29 دانشگاه صنعتی قم و شماره 32/23052 مورخ 1398/4/2 دانشگاه مازندران در خصوص برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی 99-1398 جهت اطلاع رسانی به دانشجویان متقاضی (فقط به صورت حضوری) ارسال می گردد.

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه صنعتی قم

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه مازندران