برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های شیراز و صنعتی انوشیروان بابل و ارومیه و ایلام

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های شیراز و صنعتی انوشیروان بابل و ارومیه و ایلام


 

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های شیراز و صنعتی انوشیروان بابل و ارومیه و ایلام

  نامه های  دانشگاه شیراز (پیوست یک- پیوست دو) و دانشگاه صنعتی انوشیروان بابل (پیوست)و  دانشگاه ایلام (پیوست) و  دانشگاه ارومیه (پیوست یک -پیوست دو) در خصوص برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی 99-1398 جهت  اطلاع رسانی به دانشجویان متقاضی ارسال می گردد.