برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های شهید باهنر کرمان-صنعتی کرمانشاه-گلستان-تربیت دبیر شهید رجایی-خواجه نصیرالدین طوسی

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های شهید باهنر کرمان-صنعتی کرمانشاه-گلستان-تربیت دبیر شهید رجایی-خواجه نصیرالدین طوسی


 

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه های شهید باهنر کرمان-صنعتی کرمانشاه-گلستان-تربیت دبیر شهید رجایی-خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه گلستان پیوست یک  پیوست دو

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پیوست یک  پیوست دو

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی