برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه اراک

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه اراک


 

برگزاری ترم تابستان سال 1398 دانشگاه اراک

 به پیوست نامه ی شماره 18159 مورخ 1398/3/28 دانشگاه اراک در خصوص برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی 99-1398 جهت اطلاع رسانی به دانشجویان متقاضی (فقط به صورت حضوری) ارسال می گردد.

برگزاری ترم تابستان دانشگاه اراک