برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی


به پیوست نامه شماره ۱۴۶۰/‏۲۱۰/‏ ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ جهت اطلاع رسانی ارسال می‌گردد.