- دوشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۱

برنامه هفتگی کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال دوم 96-95

برنامه هفتگی کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال دوم 96-95


برنامه نیمسال دوم 96-95 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

برنامه نیمسال دوم96-95کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

برنامه هفتگی  نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95، مهندسی شیمی،مهندسی مکانیک ،مهندسی پلیمر (ورودی 94)

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95،  مهندسی شیمی،مهندسی مکانیک ،مهندسی پلیمر (ورودی 95)

برنامه هفتگی  نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95، مهندسی شیمی (ورودی 93)