برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ 16 اسفند ماه 99

برنامه زمانی حضور و دورکاری کارکنان از مورخ 16 اسفند ماه 99


پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰۷ مورخ ۹۹.۱۰.۲۴ معاونت محترم اداری مالی دانشگاه با موضوع لزوم حضور فیزیکی دو سوم و دورکاری یک سوم پرسنل با هدف حفظ سلامتی کارکنان، بدینوسیله برنامه کاری از روز شنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل ابلاغ می‌شود:

 

۱. حضور کلیه پرسنل واحدهای اداری مطابق برنامه ریزی مندرج در فایل پیوست.

۲. حضور پرسنل زیر نظر امور اداری با نظر مسئول واحد و با رعایت سقف مجاز.

۳. حضور پرسنل واحدهای خدمات، فضای سبز و تأسیسات خوابگاه‌ها با نظر مسئول خوابگاه‌ها و با رعایت سقف مجاز.

۴. حضور پرسنل واحدهای انتظامات دانشکده، خوابگاه‌ها و متصدیان خوابگاه خواهران با رعایت الزامات بهداشتی و طبق روال معمول.

 

همچنین لازم است موارد ذیل کما فی السابق و موکداً مورد توجه قرار گیرد:

الف - کلیه پرسنل حاضر در دانشکده، ضمن رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، موظف به استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی (رعایت فاصله حداقل ۲ متر) می‌باشند.

ب - همواره حضور یک نفر از پرسنل در واحدهای با بیش از یک نفر همکار الزامی است. همچنین لازم است پرسنل در روزهای دورکاری خود همواره در ساعات اداری بر روی شماره‌های تماسی که قبلاً در اختیار امور اداری قرار داده‌اند و از طریق کانال روابط عمومی و کانال رسمی دانشکده به اطلاع مراجعین رسانده شده است؛ در دسترس باشند.

ج - کارکنانی که به صورت دورکاری مشغول به خدمت هستند؛ موظف به ثبت دورکاری در سامانه حضور و غیاب هستند؛ که لازم است توسط مدیر مافوق تأیید شود.

د - ساعت کاری افرادی که به تشخیص مدیران و مسئولان مافوق و یا به صورت نوبتی، ملزم به حضور فیزیکی در محل کار هستند؛ طبق اعلام بخشنامه‌های قبلی از ساعت ۳۰:‏۷ تا ۳۰:‏۱۴ (۳۰ دقیقه شناور) است و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت از پایان وقت اداری (۳۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشند.

ه - مقتضی است ارائه خدمات واحدها به گونه‌ای تنظیم شود که انجام امور و پاسخگویی به ارباب رجوع با مشکل و محدودیت مواجه نشود.

و - لازم است کلیه همکاران دقیقاً وفق برنامه پیوست در روزهای کاری در دانشکده حاضر بوده و در صورتیکه در موارد ضروری امکان حضور طبق برنامه را ندارند دستکم ۲۴ ساعت قبل ضمن معرفی مکتوب جانشین به امور اداری، از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند. ضمناً حتی المقدور از مرخصی‌ در روزهای دورکاری استفاده شود.