بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص رعایت ضوابط و مقررات تحصیلی دانشجویان ذکور

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص رعایت ضوابط و مقررات تحصیلی دانشجویان ذکور


به پیوست نامه شماره 4/99041 مورخ 1398/10/04 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به همراه بخشنامه شماره 22/2103/20/1 مورخ 1398/9/25 سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص  تحصیل و تمدید سنوات  دانشجویان ذکور ، جهت استحضار ارسال می گردد.

پیوست یک

پیوست دو