بخشنامه در خصوص ممنوعیت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد بدون تصویب موضوع پایان نامه (یا اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص واحد برای تمدید فرصت تصویب) از نیمسال چهارم تحصیلی و بعد از آن(22 شهریور)

بخشنامه در خصوص ممنوعیت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد بدون تصویب موضوع پایان نامه (یا اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص واحد برای تمدید فرصت تصویب) از نیمسال چهارم تحصیلی و بعد از آن(22 شهریور)


با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 104749/ 122 مورخ 29/ 4/ 1401 در خصوص تفویض تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته به کمیسیون بررسی موارد خاص آن واحد به استحضار می رساند، «انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در نیمسال های  4و5  ، بدون تصویب موضوع پایان نامه و اخذ مجوز کمیسیون بررسی  موارد خاص واحد  مجاز نمی باشد».خواهشمند است دستور فرمایند به منظور وحدت رویه ، ضروری است کلیه واحدها یکسان عمل نمایند.