بخشنامه در خصوص ضرورت رعایت فرجه حداکثر 6 ماهه از زمان ثبت نام تا دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی(27 اسفند)

بخشنامه در خصوص ضرورت رعایت فرجه حداکثر 6 ماهه از زمان ثبت نام تا دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی(27 اسفند)


تصویر نامه شماره  127137/ 4 مورخ 1400/12/17 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متضمن دستورالعمل شماره 40- 4- 3/ 03/ 2/ 23 مورخ 25/ 8/ 1400 سازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر ضرورت رعایت فرجه حداکثر 6 ماهه از زمان ثبت نام تا دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی ارسال می گردد. شایان ذکر است که مطابق دستورالعمل مذکور کلیه دانشکده مستقل/ دانشکدگان/ پردیسها موظفند از زمان ثبت نام ظرف حداکثر شش ماه نسبت به معرفی دانشجویان مشمول به سازمان وظیفه عمومی ناجا (دفاتر پلیس + 10) جهت صدور معافیت تحصیلی اقدام نمایند، دانشجویان نیز موظفند جهت پی گیری صدور و دریافت معافیت تحصیلی مذکور ظرف مهلت 6 ماهه فوق اقدام کنند، در غیر این صورت دانشجو بعلت فقدان معافیت تحصیلی از ادامه تحصیل محروم بوده و مسئولیت عدم پی گیری و اقدام بموقع متوجه شخص دانشجو و یا آن دانشکده مستقل/ دانشکدگان/ پردیس خواهد بود. در ضمن آن سازمان تا تاریخ 29/ 12/ 1400 به دانشجویان شاغل به تحصیل فاقد معافیت تحصیلی مهلت داده که نسبت به دریافت معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به دانشجویان ذینفع بطور گسترده اطلاع رسانی گردد.