بخشنامه در خصوص بهره برداری از امکان پرداخت الکترونیکی جریمه دیرکرد تسویه حساب در فرآیند درخواست دانش آموختگی در سامانه جامع آموزش(4 مهر)

بخشنامه در خصوص بهره برداری از امکان پرداخت الکترونیکی جریمه دیرکرد تسویه حساب در فرآیند درخواست دانش آموختگی در سامانه جامع آموزش(4 مهر)


پیرو نامه شماره 99138/ 122 مورخ 1400/05/10 در خصوص جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی به استحضار می‌رساند، امکان پرداخت الکترونیکی جریمه دیرکرد تسویه حساب در پیشخوان خدمت سامانه آموزش در فرآیند درخواست دانش‌آموختگی پیاده سازی شده و آماده بهره‌برداری می‌باشد. در ضمن با توجه به شرایط کنونی و شیوع بیماری کووید ۱۹، دانش‌آموختگانی که تاریخ  دانش آموختگی آنان از 1399/۱۱/۳۰ به بعد باشد در صورت تأخیر در تسویه حساب دانش‌آموختگی، مشمول جریمه مذکور طبق جدول تعرفه های آموزشی سال  مربوط خواهند شد.