بخشنامه بهره برداری از فرایند صدور گواهی رتبه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

بخشنامه بهره برداری از فرایند صدور گواهی رتبه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد


ضمن ارسال تصویر فلوچارت و راهنمای فرآیند صدور گواهی رتبه برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد در سامانه جامع آموزش دانشگاه، خواهشمند است دستور فرمایند به کارشناسان محترم اداره آموزش ابلاغ گردد از فرآیند مذکور جهت صدور گواهی رتبه استفاده نمایند. شایان ذکر است با توجه به اینکه یکی از شروط صدور گواهی رتبه احراز درجه عالی در پایان نامه می‌باشد تاکید می‌گردد کنترل درجه پایان نامه به عهده کارشناسان محترم دانشکده / پردیس می‌باشد.

فلوچارت گواهی رتبه اول برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

راهنمای گواهی رتبه اول برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد