بارگذاری تارنمای مدل دو وجهی دوره کارشناسی و دوره های کهاد در سایت پردیس/دانشکده

بارگذاری تارنمای مدل دو وجهی دوره کارشناسی و دوره های کهاد در سایت پردیس/دانشکده


عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل قابل دسترسی می‌باشد.بارگذاری تارنمای مربوط به «دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی» (شامل آئین نامه مدل دوجهی و عناوین دوره‌های دو وجهی مصوب) و «دوره‌های کهاد دانشگاه تهران» (شامل شیوه نامه دوره کهاد و عناوین دوره‌های مصوب کهاد) در سایت پردیس / ‏‬دانشکده  بارگذاری شده است.

مدل دو وجهی دوره کارشناسی

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌