بارگذاری برنامه های درسی پردیس دانشکده های فنی و دوره های کهاد در سایت دفتر برنامه ریزی دانشگاه

بارگذاری برنامه های درسی پردیس دانشکده های فنی و دوره های کهاد در سایت دفتر برنامه ریزی دانشگاه


 به استحضار می‌رساند برنامه‌های درسی «پردیس دانشکده‌های فنی» اعم از برنامه‌های درسی جاری و منسوخ در سایت دفتر برنامه ریزی معاونت آموزشی دانشگاه بارگذاری شده و از آدرس زیر قابل دسترسی می‌باشد:
https://academics.ut.ac.ir/fa

«اداره کل نظارت و برنامه ریزی آموزشی» - «برنامه های درسی» - «پردیس دانشکده‌های فنی»

* برنامه‌های درسی دوره کهاد دانشگاه تهران نیز از آدرس اینترنتی و مسیر زیر قابل دسترسی می‌باشد:

https://academics.ut.ac.ir/fa

«اداره کل نظارت و برنامه ریزی آموزشی» - «دوره های کهاد در دانشگاه تهران»