آیین ورودی نو دانشجویان دانشکده فنی کاسپین، یکشنبه 18مهرماه 1400 ساعت 11 لغایت 13 (14 مهر)

آیین ورودی نو دانشجویان دانشکده فنی کاسپین، یکشنبه 18مهرماه 1400 ساعت 11 لغایت 13 (14 مهر)