آیین نامه در خصوص تحصیل همزمان

آیین نامه در خصوص تحصیل همزمان


 

آیین نامه در خصوص تحصیل همزمان

به پیوست بخشنامه شماره ۲۹۳۷۲۲/‏۲‬ مورخ ۱۶/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تحصیل همزمان برای دانشجویان ورودی ۹۷ و پس از آن در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می‌گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به دانشجویان اطلاع رسانی گردد.

پیوست یک

پیوست دو