آیین نامه جدید مقطع کارشناسی پیوسته ( ورودی های سال 94-1393 و پس از آن

آیین نامه جدید مقطع کارشناسی پیوسته ( ورودی های سال 94-1393 و پس از آن


 

آیین نامه جدید مقطع کارشناسی پیوسته ( ورودی های سال 94-1393 و پس از آن

 

به پیوست آیین نامه دوره های کارشناسی پیوسته مصوب اسفند ماه سال 1393 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 244759/2 مورخ 24/12/1393جهت اجرا ارسال می گردد . 

به استحضار می رساند ؛ آیین نامه مذکور در جلسه مورخ 25/7/1394 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه و جلسه مورخ 5/8/1394 شورای آموزشی دانشگاه مطرح و موارد زیر مورد تأکید قرار  گرفت :

1- مفاد این آیین نامه برای دانشجویان ورودی های سال های 1393 و 1394 و پس از آن جاری و نافذ می باشد .  

2- برنامه آموزشی کلیه واحد ها در مقطع کارشناسی برای هر رشته حد اکثر در هشت نیمسال تحصیلی تنظیم و تقویم  اجرای آن ارئه گردد.

3- اجرای ماده 33 آیین نامه مبنی بر تسری مفاد آن، برای دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی 94-1393 ، مورد موافقت شورای آموزشی قرار نگرفت . 

   خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سالهای 1393و 1394 و اساتید راهنمای مربوط رسانده شود.

آیین نامه پیوست