آیین افتتاحیه ارتقای خوابگاه های کاج،یاس و کوثر دانشکده فنی کاسپین از سطح ۳ به سطح ۱ با حمایت بنیاد علمی آموزشی قلم چی ( وقف عام) و صندوق رفاه دانشجویان(10 شهریور)

آیین افتتاحیه ارتقای خوابگاه های کاج،یاس و کوثر دانشکده فنی کاسپین از سطح ۳ به سطح ۱ با حمایت بنیاد علمی آموزشی قلم چی ( وقف عام) و صندوق رفاه دانشجویان(10 شهریور)