آگهی نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 96

آگهی نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 96