آگهی مهلت زمان اعلام کتبی معرفی به استاد در ترم تابستان 98

آگهی مهلت زمان اعلام کتبی معرفی به استاد در ترم تابستان 98


 

آگهی مهلت زمان اعلام کتبی معرفی به استاد در ترم تابستان 98

جهت مدیریت برنامه امتحانی با اساتید محترم و با در نظر گرفتن شرایط دانشجویانی که در کنکور پذیرفته خواهند شد، زمان درخواست کتبی جهت اخذ تک درس به صورت معرفی به استاد در تابستان ۹۸ از سه شنبه مورخ ۱ مرداد ۹۸ تا پایان وقت اداری روز شنبه ۵ مرداد ۹۸ می‌باشد و پس از آن هیچ درخواستی مورد بررسی قرارنخواهد گرفت.