انتصاب جناب آقای دکتر احمد حلاجی ثانی بعنوان رئیس مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

انتصاب جناب آقای دکتر احمد حلاجی ثانی بعنوان رئیس مرکز توسعه مهارتهای مهندسی


با حکم رئیس دانشکده فنی کاسپین،جناب آقای دکتر احمد حلاجی ثانی از تاریخ ۹۹/۶/۲۶به مدت ۲ سال به عنوان رئیس مرکز توسعه مهارتهای مهندسی  این دانشکده منصوب شدند.