انتخاب واحد نیمسال 2-98 دانشجویانی که فاقد تاییدیه تحصیلی می باشند

انتخاب واحد نیمسال 2-98 دانشجویانی که فاقد تاییدیه تحصیلی می باشند


پیرو دستورالعمل ثبت نام و با توجه به مراجعات مکرر دانشجویان و مکاتبات آن پردیس / دانشکده در خصوص عدم امکان انتخاب واحد دانشجویانی که تاییدیه تحصیلی آنان واصل نشده است به استحضار می‌رساند جهت مساعدت به این دانشجویان تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ فرصت داده می‌شود تا تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی را پیگیری نموده و به ادارات آموزش آن پردیس / دانشکده ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه تاییدیه در موعد مقرر، مسئولیت عواقب ناشی ازعدم پیگیری به موقع به عهده دانشجو می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایند به نحو مقتضی اطلاع رسانی شده و از ارجاع این موارد به این اداره کل خودداری گردد.