الکترونیکی نمودن کامل گواهی اشتغال به تحصیل عمومی(نیاز به ترجمه دارد)

الکترونیکی نمودن کامل گواهی اشتغال به تحصیل عمومی(نیاز به ترجمه دارد)


در راستای سیاستهای دانشگاه به منظور سامانه سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع و عدم مراجعه حضوری دانشجویان، مقررگردید تا «گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه» با امضا و مهرالکترونیک اداره کل خدمات آموزشی پس از صدور، به ایمیل دانشجو انتقال یابد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید به دانشجویان اطلاع رسانی گردد پس ازثبت درخواست در سامانه جامع آموزش و دریافت SMS ، جهت دریافت گواهی مذکور به ایمیل خود مراجعه نمایند. (با توجه به تعبیه آرم دانشگاه در گواهی مذکور به هنگام پرینت از کاغذ سفید A4 استفاده شود.