اعلام نظر کمیسیون موارد خاص-مجوز احتساب دروس معرفی به استاد به همراه پروژه و کارآموری در تابستان

اعلام نظر کمیسیون موارد خاص-مجوز احتساب دروس معرفی به استاد به همراه پروژه و کارآموری در تابستان


به استحضار می رساند، موضوع در جلسه مورخ 1398/12/04 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و با گذراندن دو درس یا تکدرس باقی مانده در دوره تابستان 1399 (با اعلام نمرات آنها تا تاریخ 31/6/1399 ) به صورت معرفی به استاد و احتساب آن به همراه پروژه و کارآموزی 1و 2 در  تابستان سال 1399در مقطع کارشناسی با رعایت سقف حداکثر 8 واحد و به شرط ارائه گواهی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 موافقت شد.