اعلام تاریخ برگزاری آزمون های مقاطع دکتری تخصصی - کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399

اعلام تاریخ برگزاری آزمون های مقاطع دکتری تخصصی - کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399


به پیوست نامه  شماره 89884 مورخ 1398/12/26  سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام تاریخ برگزاری آزمون های مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 ، جهت استحضارارسال می گردد.

پیوست یک

پیوست دو