اعلام تاریخ ارائه درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی(23 تیر)

اعلام تاریخ ارائه درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی(23 تیر)


به اطلاع کلیه داشجویان محترم کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی که درس سمینار را در ترم جاری اخذ نموده اند می رساند، که بعد از هماهنگی با پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران تاریخ ارائه سمینارهای دانشجویان روز چهارشنبه 20 / 05 /1400 تعیین گردیده است. لذا از آن دسته از دانشجویان عزیزی که هنوز عنوان سمینارهای خود را تعیین نکرده اند، انتظار می رود تا در اولین فرصت وقبل از تاریخ 01/05/1400 با مراجعه به اساتید راهنمای خود نسبت به تعیین موضوع سمینار اقدام فرمایند.

جهت یادآوری به دانشجویان عزیز در اطلاعیه های قبلی گروه بندی دانشجویان در درس سمینار به شرح ذیل اعلام گردیده است.

گروه بندی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین در درس سمینار

استاد راهنمای سمینار

ایمیل

نام و نام خانوادگی دانشجو

جناب آقای دکتر محمدی روشنده

roshandeh@ut.ac.ir

جوادی نژاد بهنام

حیدری ارین

جناب آقای دکتر حلاجی ثانی

hallaj@ut.ac.ir

ابراهیمی التی زینب

قطبی ورزنه محبوبه

دشتی زهرا

متین نژاد مهدی

جناب آقای دکتر آرون

maaroon@ut.ac.ir

محمدی زینلی سیدامیرحسین

رهایی امیرحسین

عباسی شریف سپیده

حسین پور ثنا

جناب آقای دکتر موسوی

mhmousavi@ut.ac.ir

خضری شوشتری زهرا

اله یاری باغ ناظری سپیده

وقارموسوی مهشید

مهرانه هاشمی

جناب آقای دکتر فاضلی

Alifazeli@ut.ac.ir

باقری زهرا

آقای دکتر نورعلیشاهی

Nouralishahi@ut.ac.ir

حاجی خانی محسن

کاظمی نجف ابادی امیر

ادریسیان محمدسینا